Regulamin Sklepu

1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania  dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
 2.  KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach  przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca  ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza  zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
 3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 4. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.
 6.  PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy  sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
 8. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana  z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
 9. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.dodomu24.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży.
  SPRZEDAWCA – Firma  ARTUR BOGACZ "CHRISPOL SYSTEM"(adres siedziby: woj. MAŁOPOLSKIE, pow. wadowicki, gm. Andrychów, miejsc. Andrychów, ul. Marii Konopnickiej, nr 16, 34-120), NIP 5510013180, REGON 070862550, adres poczty elektronicznej: chrispol@op.pl, numer telefonu:+48) 608 460 622 (opłata jak za połączenie  standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
 10.  STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.
 11. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 13.  USŁUGODAWCA – Firma  ARTUR BOGACZ "CHRISPOL SYSTEM"(adres siedziby: woj. MAŁOPOLSKIE, pow. wadowicki, gm. Andrychów, miejsc. Andrychów, ul. Marii Konopnickiej, nr 16, 34-120), NIP 5510013180, REGON 070862550, adres poczty elektronicznej: chrispol@op.pl, numer telefonu:+48) 608 460 622 (opłata jak za połączenie  standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
 14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy  sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw  Klienta będącego jednocześnie Konsumentem  przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.
 4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:
     1. Firma  ARTUR BOGACZ "CHRISPOL SYSTEM"
     2. adres siedziby: woj. MAŁOPOLSKIE, pow. wadowicki, gm. Andrychów, miejsc. Andrychów, ul. Marii Konopnickiej, nr 16, 34-120,
     3. NIP 5510013180,
     4. REGON 070862550,
     5. adres poczty elektronicznej: chrispol@op.pl,
     6. numer telefonu:+48) 608 460 622 (opłata jak za połączenie  standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
 5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
     1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;
     2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.
 6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym  posługuje się Usługodawca:
     1.  Komputer z dostępem do Internetu;
     2.  Dostęp do poczty elektronicznej.
     3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;
     4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i  cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
 7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki  techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi  elektronicznej.

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i  na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
 3.  Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
   1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w  Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
   2. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym  następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu,  miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego  oraz Hasło.
   3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego  formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w  momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
 4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.
 5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 6.  Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
   1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas  nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu  wypowiedzenia.
   2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas  nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w  szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi  mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym  co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z  wyznaczeniem  stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14– dniowego okresu wypowiedzenia.
   3.  Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony  przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie  trwania umowy.
   4.  Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

 

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych  Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny,  stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i  zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak  kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz  dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” pod adresem:  https://dodomu24.pl/koszty-dostawy.
 3.  Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym,  które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta  Zamówienia.
 4.  W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na  stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o  wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.
    1.  W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia  Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem  pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy  Produktu, sposób płatności.
 5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w  formularzu pola „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”.
 6.  Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie  (1) potwierdza jego otrzymanie, co  powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji  – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i  przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w  trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
 7.  W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia  Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu  należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie
  Sklepu internetowego.

5. DOSTAWA

 1. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 2.  Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:
    1.  transportem własnym;
    2.  za pośrednictwem kuriera lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.
 3.  Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4.  Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” pod adresem: https://dodomu24.pl/koszty-dostawy

6. PŁATNOŚĆ

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
    1.  Za pobraniem;
    2.  Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu
     oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).
    3.  Przez  płatności online realizowane przez PayU S.A. (https://www.payu.pl/).

     W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 2.  W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia , chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 3.  W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne  oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie  oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez  Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Zagłębocze 61, 43-354 Czaniec.
 2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.
 3.  W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej  jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony  świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach  zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.  Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty  dokonania przedpłaty.
 4.  Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
   • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 7.I oraz 7.II;
   • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na  informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
   • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen  na rynku finansowym;
   • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym  przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
   • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
   • dostarczania prasy;
   • usług w zakresie gier hazardowych.

Wzór formularza odstąpienia od umowy  odstapienie_od_umowy , formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

 

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży
   1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o  szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U.Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
   2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na  adres Zagłębocze 61, 43-354 Czaniec lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: chrispol@op.pl.
   3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.  Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub  w inny podany przez Klienta sposób.
   4. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z  tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień  Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w  zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży  konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z  działaniem Sklepu internetowego
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje  związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres Zagłębocze 61, 43-354 Czaniec  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na  adres: chrispol@op.pl
   2. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących  przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz  danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie  14 dni.
   4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

9. DANE OSOBOWE

 1.  Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego  jest
   • Firma  ARTUR BOGACZ "CHRISPOL SYSTEM"
   • adres siedziby: woj. MAŁOPOLSKIE, pow. wadowicki, gm. Andrychów, miejsc. Andrychów, ul. Marii Konopnickiej, nr 16, 34-120,
   • NIP 5510013180,
   • REGON 070862550,
   • adres poczty elektronicznej: chrispol@op.pl,
   • numer telefonu:+48) 608 460 622
 2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego  zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi  elektronicznej osobowych mając jednak na uwadze kwestię konieczności uzyskania odpowiedniej podstawy/zgody do przetwarzania w tymże celu).
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w  Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o  świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do  zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także  każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

10. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy  obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o  świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);  Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną  przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o  szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27  lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
    • Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie  przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe  w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a  przedsiębiorca
    • wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w  którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub
    • w jakikolwiek sposób kieruje taką  działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w
     zakres tej działalności.
 3.  Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza  zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.  Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: https://www.dodomu24.pl/regulamin-sklepu/
  oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i  umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez
    • (1) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 10.4
    • oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku  Umowy sprzedaży
    • a, także przez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu, specyfikacji  Zamówienia i pisemnego potwierdzenia informacji zgodnie z przepisami dotyczącymi umów  zawieranych na odległość.
 5. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie  Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy  Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane  sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.